تريبون نمازجمعه شهرستان قيروكارزين بلندگوي مظلوميت طبيعت شد
تريبون نمازجمعه شهرستان قيروكارزين بلندگوي مظلوميت طبيعت شد
لزوم حفاظت و حراست از منابع طبيعي امري ديني است كه در خطابه نماز جمعه بدان اشاره مكرر شده است

به گزارش خبر قيروكارزين ،خطبه دوم نماز جمعه امروز به موضوع منابع طبيعي و لزومحفاظت و حراست از آن تخصيص يافت .

محمد سعيد احمدي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان قيروكارزين گفت :نمازجمعه شيواترين و صريح ترين تريبوني استكه ما ميتوانيم از طريق آن صداي مظلوميت طبيعت را به گوش مردم برسانيم .

احمدي افزود :خانواده منابع طبيعي از مردم ميخواهند تا جهت اداي دين خويش به طبيعت از هيچ كوششي فروگذار نباشند.

  • نویسنده : سميه قريب