كارت هميار طبيعت به نام فرماندار شهرستان قيروكارزين صادر شد
كارت هميار طبيعت به نام فرماندار شهرستان قيروكارزين صادر شد
فرماندار شهرستان قيروكارزين ضمن حضور در اداره جهت تبريك و گراميداشت هفته منابع طبيعي كارت هميارطبيعت دريافت نمود

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان قيروكارزين ،فرماندار شهرستان قيروكارزين كارت هميار طبيعت دريافت كرد.

مسلم رحيمي فرماندار قيروكارزين در هفته منابع طبيعي ضمن حضور در اداره جهت تبريك و گراميداشت اين هفته ،به عضويت سامانه هميار طبيعت درآمد و كارت عضويت دريافت نمود.

مسلم رحيمي مهمترين دليل عضويت درسامانه هميار طبيعت ،احساس دين خويش به منابع طبيعي عنوان نمود و افزود :برهمه ما فرض است تا به هر نحو ممكن در راستاي بقاي طبيعت تلاش نماييم .
وي اضافه كرد :منابع طبيعي به بازواني نياز دارد تا بتواند بار سنگين حفاظت و حراست از اراضي ملي را به دوش بكشدو همياران طبيعت كارآزموده ،منتخبان اين امر هستند .
رحيمي در خاتمه از مجموعه منابع طبيعي جهت احساس مسئوليت نسبت به منابع طبيعي و تلاش هاي صورت گرفته جهت حراست از اين منبع خدادادي تشكر و قدر داني نمود .

  • نویسنده : سميه قريب