١٠٠اصله نهال ،طرح نهال آسماني به ياد شهداي امام شهر غرس شد
١٠٠اصله نهال ،طرح نهال آسماني به ياد شهداي امام شهر غرس شد
تعداد صد اصله نهال به نيت شهداي امام شهر توسط مسئولين غرس شد

 

به گزارش خبر قيروكارزين ،با حضور رييس حراست اداره كل منابع طبيعي استان فارس ،رييس و مجموعه منابع طبيعي شهرستان قيروكارزين ،شهردار امام شهر، فرماندهي حوزه مقاومت بسيج امام رضا ،رييس بهزيستي و شوراي امام شهر تعدادصد اصله نهال در امام شهر غرس شد .
محسن عباسي رييس حراست اداره كل منابع طبيعي استان فارس درسومين روز از هفته منابع طبيعي ضمن اشاره به موقعيت جغرافيايي منطقه و فرمان رهبر معظم انقلاب مبني بر لزوم تحقق كاشت يك ميليارد درخت گفت :تغيير اقليم جزبا عزم قاطع جهت افزايش سرانه فضاي سبز ممكن نيست.
وي افزود :درصورتي كه هر ايراني اقدام به غرس سه نهال نمايد فرآيند كاشت يك ميليارد درخت طي يك دوره٤ساله تحقق مي يابد .
عباسي در ادامه افزود :كشور ما داراي وضعيت اقليمي گرم و خشك است و جهت مديريت اين وضعيت ،هفته منابع طبيعي فرصت مغتنمي است كه ما ميتوانيم به سهم خويش با كاشت نهال و مراقبت و نگهداري از آن بعنوان اصل جدايي ناپذير در جهت بهبود وضعيت آب و هوايي مثمر ثمر باشيم.

  • نویسنده : سميه قريب