300دانش آموزقيروكارزيني كارت هميار طبيعت دريافت كردند
300دانش آموزقيروكارزيني كارت هميار طبيعت دريافت كردند
٣٠٠دانش آموزقيروكارزيني همزمان با غرس نهال كارت هميار طبيعت دريافت كردند .

به گزارش خبرقيروكارزين ،300دانش آموز جهت ترويج فرهنگ طبيعت دوستي ،كارت هميار طبيعت دريافت كردند .
محمد سعيد احمدي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان قيروكارزين در سومين روز از هفته منابع طبيعي، با عنوان خانواده وهمياران طبيعت گفت :همياران طبيعت بازوان توانمند اداره منابع طبيعي هستند .

احمدي افزود :ارتباط موثر دانش آموزان همياران طبيعت بامنابع طبيعي باعث ميشود تا فرهنگ پاسداشت ارزشهاي منابع طبيعي از طريق آنان به خانواده هايشان منتقل شود.

وي در ادامه گفت :مادر تلاشيم تا اين پيوند به طرق مختلف مستحكم تر گردد تا بتوانيم به تدريج به سمت ساخت جامعه اي با فرهنگ حفظ و پاسداشت منابع طبيعي و جامعه اي عاري از هرگونه تخريب و تصرف غير قانوني گام برداريم .

  • نویسنده : سميه قريب