٥ هكتار از اراضي ملي  شهرستان قيروكارزين زير كشت گونه هاي  جنگلي
٥ هكتار از اراضي ملي  شهرستان قيروكارزين زير كشت گونه هاي  جنگلي
در يك اقدام مشاركتي منابع طبيعي و بسيج سازندگي اقدام به كاشت ٥٠٠اصله نهال در پنج هكتار از اراضي ملي قيروكارزين نمودند.

به گزارش خبرقيروكارزين، در يك عمليات بي سابقه ٥٠٠اصله نهال از گونه هايبومي منطقه اعم از كنار ،اكاليپتوس،ويكتوريا و كهور در يكروز غرس شد  .

محمد سعيد احمدي رييس اداره منابع طبيعي شهرستان قيروكارزين با اعلام اين خبر گفت :در راستاي اجراي تعهدات كاشت يك ميليارددرخت  و انجام رسالت سازماني همزمان با كل كشورراس ساعت٩صبح ٨اسفند ماه در پنج هكتار از اراضي مستعد پلاك آبسكويه٥٠٠نهال غرس شد .

احمدي  افزود :كاشت نهال بصورت مشاركتي وبه نيت هشت سال  دفاع مقدس و گراميداشت ياد و خاطره شهداي گرانقدر شهرستان  انجام شد .

رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان قيروكارزين هدف از نهالكاري امروز را افزايش سرانه فضاي سبز شهروندان عنوان كردو خاطرنشان ساخت با اهتمام و عزم قاطع و مشاركت حقيقي ميتوانيم درامر مراقبت و نگهداري نهالهاي غرس شده نتيجه  مطلوبيبگيريم .

وي در ادامه از همكاري و مساعدت بي دريغ و حضور مستمر و پر تلاش  بخشدار مركزي و مسئولين و نيروهاي پركارسپاه و بسيجسازندگي و مسئولين  ادارات تبليغات اسلامي ، ورزش ،هلال احمر ،بسيج،سپاه، آبفا ، امورعشاير ،تامين اجتماعي ،گاز،بنياد شهيد ،راهو ترابري، كار و كارخانه سيمان سپهروجمعي از مرتعداران و دامداران منطقه تشكر و قدرداني نمود .


  • نویسنده : سميه قريب